Congres 2017

Op donderdag 9 november 2017 vindt de zesde editie van het Nationaal Monumentencongres plaats. Dit jaar vormt de Blokhuispoort in Leeuwarden het decor.

Thema

‘Iepen Mienskip’, een open community met flexibiliteit en ruimte voor initiatieven van buitenaf. Dat is de kern van het idee waarmee Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is geworden. Het voorbeeld van de Friese aanpak dient dit jaar als inspiratie voor de zesde editie van het Nationaal Monumentencongres.

Actuele ontwikkelingen

Onze maatschappij is in rap tempo complexer en interactiever geworden. Ook in de monumentenwereld is dat te voelen. Bij de instandhouding van monumenten hebben we steeds vaker te maken met een hele trits aan stakeholders en communities, elk met eigen belangen.

In het kader van het beleidsproject ‘Erfgoed Telt’ benoemde het ministerie van OCW een aantal actuele ontwikkelingen met impact op de monumentenwereld: de Omgevingswet, de energietransitie, groei en krimp en de toenemende betrokkenheid van burgers.

Deze ontwikkelingen maken de kwaliteit van overleg en van het organiseren van draagvlak binnen de erfgoedzorg steeds belangrijker. Hoe doen we dat? Waar ligt welke verantwoordelijkheid en welke rol spelen communities? Welk overheidsbeleid hoort daarbij? Wat kunnen we leren van het Friese voorbeeld van community-­denken?

Denken in communities

Tijdens het congres vormt het community-denken de rode draad en zijn er onder andere themasessies over beleving, duurzaamheid, krimp en vakmanschap. Daarnaast komen natuurlijk het beleidsproject ‘Erfgoed Telt’ en het nieuwe financieringsstelsel uitgebreid aan bod.

Voor wie

Het Nationaal Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

– Eigenaren en gebruikers van erfgoed
– Erfgoedorganisaties
– Kenniscentra
– Projectontwikkelaars
– Woningcorporaties
– Vastgoedbeheerorganisaties
– Adviesbureaus
– Steunpunten / Erfgoedhuizen
– Architecten, stedenbouwers, planologen
– Bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincie en rijk
– Restauratie- en aannemersbedrijven
– Provinciale landschappen, waterschappen

Wil je meer weten over Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018? Kijk dan op de officiële website. Meer informatie over het beleidsproject ‘Erfgoed Telt’ is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Share: