Deelsessies woensdag 8

Op woensdagmiddag worden vier deelsessies georganiseerd. Op deze pagina vind je informatie over deze deelsessies.

1. Noordelijke Lustwarande: Groen erfgoed voor lust en nut

Partners: Stichting Noordelijke Lustwarande

Noordelijke Lustwarande | Foto: via www.lustwarande.eu

Groene cultuurparels als een grensoverschrijdende recreatieve verbinding tussen monumentale steden, dorpen en gebouwen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. De Noordelijke Lustwarande is in beeld gekomen door onderzoek naar historische parken en tuinen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. Het blijkt dat de meeste parken en tuinen gelegen zijn op de veenflank tussen het hoger gelegen zandrug van het Drentse Plateau en het kleiweidegebied langs de Waddenkust. Dit bijzondere landschap is aantrekkelijk door de kleinschalige coulissen van singels en houtwallen en de bodem is geschikt voor de ontwikkeling van bijzondere vegetaties, zoals onder andere de stinzenplanten.

In 2018 in Leeuwarden een internationaal congres over kennisontwikkeling en instandhouding van buitenplaatsen. Naast aandacht voor de Noordelijke Lustwarande is deze bijeenkomst ook alvast een preview op het congres 2018.

2. Mobiel erfgoed

Partners: Mobiele Collectie Nederland

Paard en wagen met melkbussen | Foto: via MCN

Het mobiel erfgoed is kort geleden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benoemd tot ‘nieuwste loot aan de erfgoedstam’. Het gaat om ruim 80.000 participanten met bijna een miljoen stuks historisch vervoer! De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is de koepel van al dat erfgoed. Tijd voor een (hernieuwde) kennismaking!

MCN geeft een korte presentatie van de fascinerende wereld van deze ‘nieuwste loot aan de stam’ en gaat in op thema’s als burgerparticipatie, zelforganisatie en sociale duurzaamheid. En legt uitdagende relaties met de wereld van monumenten, historische infrastructuur, cultuurlandschap en immaterieel erfgoed. Vervoer verbindt en dat geldt ook voor historisch vervoer. MCN laat zien hoe juist het mobiel-erfgoedveld kan bijdragen aan identiteit, communitybuilding, sociale cohesie en vermaatschappelijking van het erfgoed.

Mobiel erfgoed werkt als ‘vector’ op diverse ruimtelijke schaalniveaus; MCN zoomt tijdens de presentatie in op een deel van de ‘Collectie Friesland’. Wie Friesland zegt, zegt zuivel en dat agrarisch product, symbool van het dagelijks leven, staat dan ook centraal in de presentatie. De bijeenkomst wordt besloten met een korte ‘experience’ buiten, waarbij de deelnemers zelf wat van ons mobiel erfgoed kunnen beleven!

3. Duurzaam hergebruik Beursgebouw Leeuwarden

Partners: Gemeente Leeuwarden | RUG | J.O.N.G. architecten Lemmer

CC BY 3.0

Voormalig Beursgebouw Leeuwarden | Foto: Udo Ockema via Wikimedia

Excursie naar herbestemmingsproject Beursgebouw Leeuwarden aan de Wirdumerdijk. Beursgebouw wordt herbestemd tot campus van Rijksuniversiteit Friesland. Huidige gebruiker, de bibliotheek, gaat naar De Blokhuispoort.

4. Bij ons in De Blokhuispoort

Partners: BOEi | Blokhuispoort

De Blokhuispoort | Foto: Jan van Dalen via BOEi

Rijksmonumenten staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen minder energie gebruiken. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, hebben 18 rijksmonumenten een bijdrage voor energiebesparende maatregelen gekregen. Bij aanpassingen aan gebouwen om ze duurzamer te maken, zijn vaak kostbare innovatieve ingrepen nodig om de cultuurhistorische waarde in tact te houden.

Een van de projecten is De Blokhuispoort. Gevangenissen zijn van oorsprong niet gebouwd op comfort voor de inwoners.  Het  vergt veel creativiteit om het gebouw geschikt te maken voor nieuwe functies en het energieverbruik laag te houden. Het gebouw wordt behouden en blijft herkenbaar, maar wordt ook  comfortabeler voor de huidige bewoners.

Share: