1. Wat is waarde?

Wat is waarde? Foto van de Atlantik Wall. Geen monument, wel waardering

De vraag wat is waarde kunnen we vanuit het perspectief van de overheid cq de gemeenten in eerste instantie beantwoorden vanuit de wettelijke kaders, de Monumentenwet en sinds kort de Erfgoedwet en de gemeentelijke verordeningen. Dan gaat het immers om de:

– cultuurhistorische waarden (een breed begrip);
– esthetische waarden (is dat te objectiveren?);
– wetenschappelijke waarden (lijkt niet vaak genoemd bij gebouwd erfgoed, wel bij archeologie).
Meestal worden hiernaast de begrippen ‘uniciteit’ en ‘gaafheid’ gekoppeld.

Een verdieping zit in de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek en ongetwijfeld in de handreiking ‘Op de museale weegschaal’.
In de fringemeeting wordt ingegaan op de verhouding tussen materie en verhaal, en de mogelijke discrepantie tussen de visies van de erfgoedexpert van de overheid en van de ‘burger’. Hangt de erfgoedprofessional teveel aan de materie en de burger aan het verhaal?

Partners: Riemer Knoop | Reinwardt Academie (moderator) / Tessa Luger | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Henk Jansen en Gerda Kroeze | Federatie Grote Monumentengemeenten

Share: